Regulamin serwisu

Ogólne warunki świadczenia usług

Poniższe warunki i postanowienia, które mogą być sporadycznie zmieniane, mają zastosowanie do wszystkich naszych usług, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych dystrybutorów) online, mailowo lub telefonicznie. Wchodząc, przeszukując oraz korzystając z naszej (mobilnej) strony internetowej lub dowolnej aplikacji i/lub zawierając umowę najmu za pośrednictwem którejkolwiek z platform (zwanych dalej łącznie „Platformą”), potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności), a także zasady określone w załącznikach do niniejszych ogólnych warunków.

Strony internetowe, ich zawartość oraz infrastruktura, a także system najmu obiektów online (w tym wspomaganie płatności za usługę) dostępny na tych stronach internetowych oraz poprzez naszą stronę internetową są własnością oraz są zarządzane i dostarczane przez Wynajmij24.pl i udostępniane są wyłącznie do Państwa osobistego, niekomercyjnego użytku, zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi poniżej.

„Wynajmij24.pl”, „nas”, „my” lub „nasze” oznacza Wynajmij24.pl to jest Sławomira Wosia, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą “Euro Fashion” Sławomir Woś z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83 - 000) przy ul. Powstańców Warszawy 69, legitymującą się numerem REGON: 190162488 oraz NIP: 5930004093.

„Platforma” oznacza (mobilną) stronę internetową i aplikację, przez które udostępniana jest Usługa najmu, a które są własnością, są kontrolowane, zarządzane, utrzymywane i/lub hostowane przez Wynajmij24.pl. „Usługa” oznacza różne usługi, które mogą zostać zamówione, wynajęte, dostarczone, zarezerwowane, łączone przez klienta od Wynajmującego.

„Wynajmujący” oznacza dostawcę usług najmu.

„Usługa” oznacza najem, zamówienie, (wspomaganą) płatność lub usługę rezerwacji przez internet różnych usług oferowanych lub umożliwionych przez Wynajmij24.pl, Wynajmujący na Platformie.

Wynajmujący dodają swoje produkty lub świadczone usługi zwykle jednorazowo (z możliwością zmiany ceny, terminu, zdjęcia i opisu), mogą aktywować lub wyłączać swoje oferty.

Poprzez Platformę Wynajmij24.pl dostarczamy platformę internetową, poprzez którą Wynajmujący, zgodnie z charakterem prowadzonej działalności mogą reklamować, wprowadzać, oferować, promować usługi najmu, rezerwacji i przez którą osoby odwiedzające platformę mogą odkrywać, wyszukiwać, porównywać oraz dokonywać ich rezerwacji, zawarcia, wykonania i opłacenia Usługi. Korzystając z Usługi wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Wynajmującym, u którego dokonują Państwo rezerwacji albo zakupu usługi. Od momentu, w którym dokonają Państwo Rezerwacji Usługi, my działamy jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i Wynajmującym, przekazując istotne informacje dotyczące Państwa Rezerwacji Wynajmującemu i wysyłając Państwu e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego Wynajmującego. Wynajmij24.pl nie (od)sprzedaje, nie wynajmuje i nie oferuje żadnych produktów lub usług.

Dostarczając nasze Usługi, prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od Wynajmujących. Wynajmujący którzy wprowadzają i promują usługi, mają dostęp do naszych systemów, poprzez który zobowiązani są do uaktualniania wszystkich cen/opłat, dostępności, zasad i warunków oraz innych istotnych informacji, które pojawiają się na naszej Platformie. Chociaż staramy się profesjonalnie i niezwykle starannie dostarczać Usługi, nie jesteśmy w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje nam dostarczone są dokładne, kompletne i poprawne. Nie możemy być także pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu naszej platformy związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszej platformy, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak.

Każdy Wynajmujący przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami/opłatami, zasadami i warunkami oraz dostępnością) wyświetlanych na naszej platformie. Nasza Platforma nie stanowi i nie powinna być traktowana jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług, oceny lub opcji któregokolwiek z Wynajmujących albo udostępnianych przez niego udogodnień, obiektów, pojazdów, głównych lub dodatkowych produktów lub usług dostępnych na naszej Platformie, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

Usługi dostępne na portalu służą wymianie informacji pomiędzy Wynajmującym a najemcą.

Nie zezwalamy na zamieszczanie linków do stron obcych w treści zamieszczanej oferty.

Ceny oferowane przez Wynajmujących na naszej Platformie są wysoce konkurencyjne. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT/podatek obrotowy oraz wszystkie inne podatki (podlegające wszelkim zmianom w/w podatków) i opłaty, chyba że na naszej Platformie lub w mailu potwierdzającym rezerwację/na bilecie zaznaczono inaczej. Wynajmujący ma prawo obciążyć obowiązującymi opłatami i podatkami w przypadku niepojawienia się lub odwołania rezerwacji.

Odwołanie i rezygnacja z zamieszczonej oferty jest możliwa w ciągu 14 dni od decyzji o rezerwacji (prawo odstąpienia od umowy).

Oczywiste błędy (w tym literówki) nie są wiążące.

Wszystkie oferty specjalne i promocje są wyraźnie oznaczone. Jeśli nie są one wyraźnie oznaczone, nie mogą Państwo dochodzić swoich praw w przypadku oczywistych nieprawidłowości lub pomyłek.

Brak opłat dla klientów – za korzystanie  z usług Wynajmij24 płacą jedynie Wynajmujący.

Jeśli nie określono inaczej, nasze usługi są bezpłatne dla klientów, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych podmiotów nie pobieramy opłat za nasze Usługi ani też nie doliczamy do ceny żadnych opłat dodatkowych (za rezerwację, czy serwisowych). Wynajmującym zapłacą Państwo stosowną kwotę przewidzianą w Rezerwacji Usług (a także stosowne podatki, opłaty i obciążenia, o ile nie są wliczone w cenę).

Wynajmujący płacą Wynajmij24.pl prowizję (stanowiącą niewielki odsetek ceny usługi) po tym, jak klient skorzysta z usługi.

Wynajmij24.pl jest platformą otwartą, gdzie użytkownicy mogą oferować najem rzeczy lub usług.

Jeśli dotyczy i ma to zastosowanie, niektórzy Wynajmujący oferują opcję dokonywania rezerwacji Usług, w przypadku których płatność za nią (całkowita lub częściowa, zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi u danego Wynajmujący) realizowana jest bezpośrednio na rzecz Wynajmującego w momencie dokonywania rezerwacji Usług przy wykorzystaniu bezpiecznych metod płatności online (w zakresie oferowanym przez bank osoby dokonującej tej płatności). W przypadku niektórych produktów i usług Wynajmij24.pl wspomaga (poprzez podmiot zewnętrzny przetwarzający płatności) płatność za odpowiednie produkty lub usługi (tj. oferuje usługę wspomagania płatności) na rzecz i w imieniu Wynajmującego.Wynajmij24.pl nigdy nie działa, ani nie funkcjonuje w charakterze zarejestrowanego sprzedawcy. Płatność jest bezpiecznie realizowana bezpośrednio z karty kredytowej/debetowej lub rachunku bankowego i przekazywana na rachunek Wynajmującego. za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego przetwarzającego płatności. Wszelkie płatności wspomagane przez nas na rzecz i w imieniu Wynajmującego będą w każdym przypadku stanowiły płatność (lub jej część) ceny rezerwacji danego produktu lub usługi w rozliczeniu końcowym takiej należnej ceny (lub jej części) i nie mogą Państwo ubiegać się o zwrot takich wpłaconych środków.

W przypadku niektórych stawek (bezzwrotnych) lub ofert specjalnych Wynajmujący mogą wymagać płatności z góry przelewem (*) (jeśli dotyczy) lub kartą kredytową, a zatem Państwa karta kredytowa może zostać wstępnie autoryzowana lub obciążona (czasem bez możliwości zwrotu) w momencie dokonywania Rezerwacji Usługi. Prosimy dokładnie sprawdzić szczegóły (rezerwacji) produktu lub usługi pod względem tego rodzaju warunków przed dokonaniem Rezerwacji Usługi. Wynajmij24.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (autoryzowane, domniemane, nieautoryzowane lub niewłaściwe) obciążenie przez Wynajmującego, ani nie odzyska żadnej kwoty zapłaconej na rzecz Wynajmującego (w tym między innymi z tytułu przedpłat, odwołań, powodujących obciążenie za pomocą karty kredytowej.

W przypadku oszustwa związanego z kartą kredytową lub jej nieautoryzowanym użyciem przez stronę trzecią, większość banków i firm obsługujących karty odpowiada za to ryzyko i ponosi koszty związane z oszustwem lub niepoprawnym użyciem, które czasem mogą zostać potrącone (zwykle o wartości ok. 50 EUR lub ich równowartość w lokalnej walucie). W przypadku, gdy bank lub firma obsługująca kartę kredytową potrąci daną kwotę po tym, jak nieautoryzowana transakcja zostanie zawarta poprzez naszą Platformę, z powodu dokonania przez nią rezerwacji, poniesiemy wartość potrąconej przez bank kwoty do wysokości 50 EUR (lub równowartości w lokalnej walucie). Aby uzyskać wyrównanie za poniesione straty, należy zgłosić oszustwo wystawcy karty kredytowej (zgodnie z zasadami i procedurami) i niezwłocznie się z nami skontaktować. Należy przedstawić nam dowód takiego obciążenia (np. wyciąg z regulaminu firmy obsługującej kartę kredytową). Wyrównanie przysługuje tylko za rezerwacje opłacone kartą kredytową i dokonane przez zabezpieczony serwer Wynajmij24.pl, a nieautoryzowana transakcja została zawarta w wyniku naszego zaniedbania lub błędu w trakcie korzystania z naszego zabezpieczonego serwera.

Dokonując rezerwacji Usług u Wynajmującego, akceptują Państwo warunki określone przez tego Wynajmującego dotyczące odwoływania rezerwacji, a także wszystkie dodatkowe warunki (handlowe) (w tym dodatkowe ważne zasady określone przez Wynajmującego i udostępnione drobnym drukiem na naszej Platformie oraz stosowne zasady Wynajmujących), które mogą dotyczyć zamawianych przez Państwa usług, a także usług dostarczanych i/lub produktów oferowanych przez Wynajmującego. Prosimy zauważyć, że w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych rezerwacji Usług nie można zmienić ani odwołać. Prosimy o dokładne sprawdzenie danych (rezerwacji) wybranej usługi przed dokonaniem rezerwacji, czy takie zasady nie obowiązują. Rezerwacja, w przypadku której wymagana jest zaliczka albo (całkowita lub częściowa) przedpłata, może zostać anulowana (bez wezwania do zapłaty ani wcześniejszego uprzedzenia), jeśli należna (pozostała) kwota za rezerwację nie może zostać pobrana w całości w ustalonym terminie płatności, zgodnie z obowiązującymi u Wynajmujący zasadami płatności dotyczącymi danej rezerwacji.

Zasady odwołania rezerwacji i przedpłaty mogą się różnić w zależności od Wynajmujących. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z ważnymi informacjami drobnym drukiem oraz danymi zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji w celu sprawdzenia, czy w przypadku danego Wynajmującego nie obowiązują dodatkowe zasady. Odpowiedzialność za opóźnioną płatność, wprowadzenie nieprawidłowych danych banku, karty kredytowej lub debetowej, nieważną kartę kredytową/debetową lub niewystarczające środki na karcie ponosi Najemca i sytuacje takie nie uprawniają do zwrotu żadnej przedpłaconej (bezzwrotnej) kwoty, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę lub zwrot jest zgodny z zasadami dotyczącymi przedpłaty/płatności i odwoływania rezerwacji.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, poprawić lub anulować swoją Rezerwację, mogą to Państwo zrobić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację. Prosimy pamiętać, że w zależności od zasad danego Wynajmującego dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty lub płatności, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub mogą Państwo nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej lub wpłaconej kwoty.

Sugerujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznali się Państwo z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty lub płatności. Ważne jest także, aby pamiętali Państwo o dokonywaniu płatności na czas, w terminach obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.

Wynajmij24.pl nie jest odpowiedzialna za żadne konsekwencje opóźnionego wykonania usługi zarówno przez Wynajmującego, jak i Najemcę, w tym za utracone przedpłaty albo opłaty naliczone przez Wynajmującego.

Dokonując Rezerwacji Usług wyrażają Państwo zgodę na wysłanie do Państwa (i) wiadomości e-mail lub SMS, którą mogą Państwo otrzymać na krótko przed datą przyjazdu do obiektu. Wiadomość ta będzie zawierała informacje na temat oferty i informacje, związane z Państwa Rezerwacją Usług.

Wynajmij24.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadną korespondencję z Wynajmującym na swojej platformie i za jej pośrednictwem. Nie mogą Państwo dochodzić żadnych praw na podstawie żadnej prośby skierowanej do Wynajmujący, korespondencji z Wynajmującym czy potwierdzenia odbioru jakiejkolwiek korespondencji czy prośby (w dowolnej formie). Wynajmij24.pl nie może zagwarantować, że jakakolwiek prośba lub korespondencja zostanie (należycie i terminowo) doręczona, odczytana lub spełniona przez Wynajmującego, ani że zostaną wypełnione lub wykonane jej warunki.

W celu należytego dokończenia i zagwarantowania swojej Rezerwacji Usług należy podać poprawny adres e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niepoprawnie wpisane adresy e-mail (i nie mamy obowiązku ich weryfikować), ani za błędne numery telefonów (komórkowych) czy kart kredytowych.

Wszelkie roszczenia lub skargi przeciwko Wynajmij24.pl lub dotyczące Usługi powinny zostać skierowane niezwłocznie, przy czym zawsze najpóźniej w ciągu 30 dni od ustalonego terminu wykorzystania produktu lub usługi.

Z uwagi na ciągłe aktualizacje i korekty cen oraz dostępności, stanowczo sugerujemy zachowanie zrzutów ekranu podczas dokonywania rezerwacji, by w razie potrzeby dysponować materiałami potwierdzającymi zamówienie.

Radzimy najpierw poinformować nas o wszelkich skargach za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, można skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Platforma ta znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

W celu ułatwienia klientom znalezienia odpowiedniego Obiektu spełniającego ich preferencje, Wynajmij24.pl może przypisać ocenę jakości, która jest określana przez Wynajmij24.pl i wyświetlana obok wybranych ofert.

Najemcy którzy skorzystali z Usług będą proszeni przez Wynajmij24.pl o wyrażenie opinii na temat Wynajmującego i przyznanie mu oceny za poszczególne aspekty usługi. Gotowa opinia Najemcy może zostać (a) załadowana na odpowiednią stronę Wynajmującego w wyłącznym celu poinformowania (przyszłych) klientów o Państwa opinii na temat (poziomu) usług i jakości Wynajmującego, a także (b) (w całości lub częściowo) wykorzystana według uznania Wynajmij24.pl (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia usług) i umieszczona na naszej platformie lub na społecznych platformach medialnych, w biuletynach, specjalnych promocjach, aplikacjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do, zarządzanych, wykorzystywanych lub kontrolowanych przez Wynajmij24.pl. Wynajmij24.pl pozwala Wynajmującym na udzielenie odpowiedzi na opinię. Zastrzegamy sobie prawo poprawiania, odrzucania oraz usuwania opinii bez podania przyczyny, jeśli łamią one nasze zasady dodawania opinii. Wynajmij24.pl nie udziela klientom żadnych dodatkowych świadczeń za wystawienie opinii. Ankieta powinna być postrzegana jako kwestionariusz i nie zawiera ona żadnych (dalszych) ofert i zaproszeń jakiegokolwiek rodzaju. Wynajmij24.pl dołoży wszelkich starań, by monitorować i usuwać opinie, które zawierają słowa wulgarne lub dane osobowe

Wynajmij24.pl nie akceptuje opinii: zawierających słowa wulgarne i o zabarwieniu seksualnym oraz mowę nienawiści, o charakterze dyskryminacyjnym, zawierających groźby czy stosujących przemoc; przywołujących imiona i nazwiska, zawierających ataki personalne w kierunku obsługi obiektu; nawołujących do działań nielegalnych (takich jak narkotyki czy prostytucja); podających adresy stron internetowych, adres e-mail, numery telefonów, szczegóły kart kredytowych; zawierających odniesienia do sytuacji politycznej.

Zarówno Wynajmij24.pl, jak i Wynajmujący mają prawo do zakończenia współpracy z dowolnego powodu (w tym w wypadku naruszenia warunków umowy lub ogłoszenia bankructwa) z należytym zachowaniem okresu wypowiedzenia uzgodnionym przez obie strony.

Zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszych warunkach i postanowieniach, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, jesteśmy odpowiedzialni jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które faktycznie Państwo ponieśli w związku z niewywiązaniem się przez nas z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług i których łączna suma stanowi równowartość całkowitego kosztu Najmu przedstawionego w mailu potwierdzającym Rezerwację Usług (bez względu na to, czy była to jednorazowa, czy powtarzająca się sytuacja).

Niemniej jednak, w stopniu określonym przepisami prawa, ani my, ani żaden z naszych przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, urzędników, agentów, partnerów afiliowanych, dystrybutorów, posiadaczy naszej koncesji, agentów oraz żaden z innych podmiotów zaangażowanych w tworzenie, sponsorowanie, promowanie lub w jakikolwiek inny sposób udostępnianie strony internetowej i jej zawartości nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek wyjątkowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody i straty w produkcji, utratę zysków, utratę przychodów, utratę kontraktu, utratę lub uszczerbek na dobrej woli lub reputacji, szkodę całkowitą, (ii) jakiekolwiek niezgodności związane z (opisowymi) informacjami (włącznie z cenami, dostępnością i klasyfikacją), jakie Wynajmujący udostępnił na naszej platformie, (iii) usługi dostarczane i produkty oferowane przez Wynajmującego lub innych partnerów biznesowych, (iv) jakiekolwiek poniesione przez Państwa (bezpośrednie, pośrednie) szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na naszej platformie oraz za (v) jakiekolwiek urazy, śmierć, uszkodzenia własności lub inne (bezpośrednie, pośrednie, specjalne) poniesione przez Państwa szkody, straty lub koszty, bez względu na to, czy wynikają one z czynności prawnych, błędów, naruszeń, rażących zaniedbań, zawinionych działań, przeoczeń, niewypełnienia warunków umowy, wprowadzenia w błąd, deliktów prawa dokonanych przez lub (w całości lub częściowo) przypisywanych Wynajmujący lub innym partnerom biznesowym (ich pracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, agentom, reprezentantom, podwykonawcom lub spółkom powiązanym), których produkty lub usługi są (pośrednio lub bezpośrednio) udostępniane, promowane lub oferowane przez platformę, włącznie z jakimkolwiek (częściowym) anulowaniem, strajkiem, siłą wyższą lub jakimkolwiek wydarzeniem poza naszą kontrolą.

Wynajmij24.pl nie odpowiada (i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności) za wykorzystanie, poprawność, jakość, przydatność i sprawność Usług oraz nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń i warunków, zarówno domyślnych, ustawowych, jak i innych, w tym domniemanych gwarancji handlowych, tytułu prawnego, gwarancją nienaruszalności czy przydatności do określonego celu. Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują fakt, że stosowny Wynajmujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za Usługę. Wynajmij24.pl nie jest usługodawcą, nie jest najemcą. Skargi i żądania w odniesieniu do Usługi najmu należy kierować do Wynajmującego. Wynajmij24.pl nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się jej w przypadku takich skarg i żądań.

Bez względu na to, czy opłata za Usługę pobierana jest (pobrana została) bezpośrednio przez Wynajmującego, czy my ułatwiamy proces płatności za Usługę, to Wynajmujący jest stroną odpowiedzialną za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom podatków należnych za dany pokój/rezerwację. Wynajmij24.pl nie jest odpowiedzialna za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom ceny i podatków należnych za daną Usługę.

Dodając zdjęcia/obrazy w naszym systemie (na przykład podczas dodawania opinii), oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz prawa autorskie do tych zdjęć/obrazów i że wyrażasz zgodę na używanie przez Wynajmij24.pl dodanych przez Ciebie zdjęć/obrazów na stronie internetowej (także jej wersji mobilnej), w aplikacjach oraz w treści materiałów promocyjnych (online/offline) i publikacji w zakresie, jaki Wynajmij24.pl uznaje za stosowny. Udzielasz Wynajmij24.pl niewyłącznego, globalnego, nieodwołalnego, bezwarunkowego i dożywotniego prawa i upoważnienia do wykorzystywania, powielania, prezentowania, dystrybucji, udzielania licencji, przekazywania i udostępniania tych zdjęć/obrazów w zakresie, jaki Wynajmij24.pl uznaje za stosowny. Dodając te zdjęcia/obrazy, przyjmujesz pełną prawną i moralną odpowiedzialność za wszelkie prawne roszczenia, które są zgłaszane przez jakiekolwiek strony trzecie (w tym m.in. właścicieli obiektów) w wyniku publikacji i wykorzystania tych zdjęć/obrazów przez Wynajmij24.pl. Wynajmij24.pl nie jest właścicielem dodawanych przez Ciebie zdjęć/obrazów ani nie jest za nie odpowiedzialna. Odpowiedzialność za autentyczność i prawdziwość dodanego zdjęcia oraz prawa własności do niego spoczywają na osobie, która je dodała, a nie na Wynajmij24.pl. Wynajmij24.pl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za publikowane zdjęcia. Osoba, która dodała zdjęcie, gwarantuje, że nie zawiera ono żadnych wirusów, koni trojańskich ani zainfekowanych plików, a jego zawartość nie ma charakteru pornograficznego, nielegalnego, obscenicznego, obraźliwego ani niewłaściwego i nie narusza żadnych praw stron trzecich (np. praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw prywatności). W przypadku gdy dane zdjęcie/obraz nie spełnia wyżej określonych kryteriów nie zostanie ono opublikowane lub może zostać (trwale) usunięte przez Wynajmij24.pl w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Chyba że określono inaczej, oprogramowanie niezbędne do świadczenia naszych usług oraz dostępne i/lub wykorzystywane na naszej platformie, jak również wszystkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim) dotyczące treści i informacji zawartych w materiałach na naszej platformie należą do Wynajmij24.pl oraz Wynajmujących.

Wynajmij24.pl posiada wyłączne prawa (własności intelektualnej) do (wyglądu i rozwiązań na platformie, w tym do infrastruktury) platformy, na której udostępniane są usługi (oraz opinie i przetłumaczone treści strony) i zabrania kopiowania, wykorzystywania części strony, udostępniania (hyper)linków i linków głębokich, publikowania, promowania, zbywania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści ze strony (w tym opinii i przetłumaczonych treści strony) bez wyraźnej pisemnej zgody. W przypadku (częściowego lub pełnego) wykorzystania (przetłumaczonej) treści (w tym opinii Najemców) lub posiadania przez Państwa praw własności intelektualnej do fragmentu platformy, (przetłumaczonej) treści lub opinii, prawa te w całości przekazywane są Wynajmij24.pl. Niezgodne z prawem wykorzystanie części strony lub jakiekolwiek czynności opisane powyżej stanowią istotne naruszenie naszych praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich i praw do baz danych).

W stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawa, poniższe warunki i postanowienia, jak również świadczone przez nas usługi podlegają prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższego, osoba fizyczna korzystająca z naszych usług w celu, który można uznać za niezwiązany z jej działalnością zawodową (dalej zwana „klientem”), może odwoływać się także do obowiązujących przepisów prawa w kraju swojego stałego pobytu (tj. przepisów, które, zgodnie z zasadą wyboru prawa właściwego, obowiązują niezależnie od klauzuli wyboru prawa; dalej zwanych „Przepisami Obowiązującymi”). Wszystkie spory wynikające z tych warunków i postanowień, jak również w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla miasta Pruszcz Gdański w Rzeczpospolitej Polskiej. Niezależnie od tego zapisu dotyczącego jurysdykcji, klient może także wytoczyć powództwo dotyczące wprowadzenia właściwych Obowiązujących Przepisów przed sądem swojego miejsca zamieszkania, a postępowanie przeciwko klientowi może zostać wszczęte tylko przed sądem jego miejsca zamieszkania. Radzimy najpierw poinformować nas o wszelkich skargach za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, można skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Platforma ta znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

Jeśli którykolwiek z warunków lub postanowień jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu pozostaną Państwo związani wszystkimi pozostałymi postanowieniami i warunkami. W takim przypadku nieważne postanowienie zostanie mimo wszystko wyegzekwowane w pełnym wymiarze, zgodnie z obowiązującym prawem, a Państwo zgodzą się co najmniej na uznanie podobnego postanowienia za nieważne, niewykonalne lub niewiążące, biorąc pod uwagę treść warunków i postanowień.

Usługa świadczona jest przez przedsiębiorstwo: Sławomir Woś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „WOŚ SŁAWOMIR EURO FASHION” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83 – 000), przy ul. Powstańców Warszawy 69, legitymującą się numerem REGON: 190162488 oraz NIP: 5930004093.


ZAŁĄCZNIKI DO OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Wynajmij24.pl

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 69
Telefon: 609 515 877 
e-mail: kontakt@wynajmij24.pl