Dodawanie usług

 1. Wynajmij24.pl.pl umożliwia Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji pełnej, dodawanie ofert na zasadach określonych w niniejszym załączniku. Przez ofertę w niniejszym załączniku należy rozumieć specyfikację danej rzeczy (która może stanowić przedmiot Oferty), obejmującą dane oraz elementy określone przez Wynajmij24.pl, w szczególności obraz, opis oraz parametry tej rzeczy.
 2. Tworzenie oferty najmu produktu lub usługi jest możliwe wyłącznie w wybranych przez Wynajmij24.pl.pl kategoriach.
 3. Oferta najmu produktu lub usługi jest identyfikowana na podstawie parametrów identyfikujących ofertę najmu produktu lub usługi, określanych każdorazowo przez Wynajmij24.pl dla danego produktu lub danej kategorii produktów lub usług.
 4. Tworzenie oferty następuje za pośrednictwem udostępnionych przez Wynajmij24.pl w tym celu funkcjonalności.
 5. W celu stworzenia oferty najmu produktu lub usługi Użytkownik wypełnia wszystkie dane oraz dodaje elementy określone przez Wynajmij24.pl, w szczególności:
  • określa nazwę i kategorię wynajmowanego produktu lub usługi,
  • uzupełnia wszystkie obowiązkowe parametry, w tym parametry identyfikujące ofertę najmu produktu lub usługi,
  • dodaje zdjęcie wynajmowanego produktu lub usługi, d. dodaje opis wynajmowanego produktu lub usługi.
  Wypełnienie wszystkich danych oraz dodanie elementów wskazanych przez Wynajmij24.pl jest obowiązkowe w celu stworzenia oferty najmu produktu lub usługi.
  Opis oferowanego do najmu produktu lub usługi, o którym mowa w pkt. d) powyżej, może dotyczyć wyłącznie cech, właściwości i funkcjonalności produktu lub usługi. Przedmiotowy opis nie może zawierać jakichkolwiek innych treści, w tym treści dotyczących ewentualnej transakcji obejmującej produkt lub usługę.
 6. Po stworzeniu opisu wynajmowanego produktu lub usługi może on podlegać weryfikacji ze strony Wynajmij24.pl. Wynajmij24.pl może zweryfikować ofertę wynajmuj produktu lub usługi w zakresie ewentualnych oczywistych błędów, omyłek lub innych niedozwolonych treści.
 7. Oferta najmu produktu lub usługi staje się aktywna i może być wykorzystywany przez wszystkich Użytkowników z momentem wprowadzenia produktu lub usługi przez Użytkownika i zaakceptowanie przez administratora serwisu Wynajmij24.pl.
 8. Z momentem wprowadzania danych oraz treści do oferty najmu produktu Użytkownik tworzący ofertę najmu na dany produkt lub usługi udziela Wynajmij24.pl.pl, w odniesieniu do wszelkich wprowadzonych treści oraz elementów, uprawnień i zgód określonych w Regulaminie, stosowanym odpowiednio. 
 9. Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania danych oferowanych do najmu produktów w dobrej wierze oraz z należytą starannością, a poprzez wprowadzenie opisy oferty najmu produktu oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wprowadzane przez niego dane i elementy są zgodne z rzeczywistością i prawidłowo opisują daną rzecz. Nadużywanie lub niezgodne z przeznaczeniem lub Regulaminem wykorzystanie funkcjonalności przeznaczonych do wprowadzania ofert najmu produktów lub usługi stanowi naruszenie Regulaminu.
 10. Wynajmij24.pl nie jest zobowiązane do korzystania z opisu oferty najmu produktu lub usługi i może zaniechać udostępniania jej Użytkownikom lub usunąć ze swoich baz danych, a także zastąpić w całości lub w części ofertą najmu innego produktu lub usługi. Użytkownik, który wprowadził opis najmu produktu lub usługi nie uzyskuje żadnych uprawnień względem oferty, w szczególności nie może sprzeciwić się wykonywaniu przez Wynajmij24.pl praw, które Wynajmij24.pl zyskuje zgodnie z Regulaminem.

ZAŁĄCZNIKI DO OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Wynajmij24.pl

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 69
Telefon: 609 515 877 
e-mail: kontakt@wynajmij24.pl