Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne

Artykuł 1. AWARIE TECHNICZNE

  1. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której większość lub wszyscy Użytkownicy w danej chwili z powodu problemów związanych z systemem informatycznym Wynajmij24.pl utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Wynajmij24.pl, w szczególności nie mogli się zalogować, wyszukać i skorzystać z Oferty.
  2.  W przypadku wystąpienia awarii technicznej:
    • Oferty, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 15 minut po jej usunięciu, a awaria techniczna trwała krócej niż 6 godzin - są przedłużane o 24 godziny;
    • Oferty, które były opublikowane w momencie wystąpienia awarii, a awaria techniczna trwa dłużej niż 6 godzin, a krócej niż 24godziny - są przedłużane o 24 godziny;
    • Oferty, które były opublikowane w momencie wystąpienia awarii, a awaria techniczna trwa dłużej niż 24 godziny - są przedłużane odpowiednio o wielokrotność okresu 24 godzin, przy czym wielokrotność ta jest liczona każdorazowo od kolejnych rozpoczętych 24 godzin trwania awarii.
    • System Wynajmij24.pl po wykonaniu transakcji wysyła automatycznie informacje za pośrednictwem poczty e-mail i SMS do Wynajmującego i awaria po stronie Jego dostawcy poczty e-mail lub operatora SMS może mieć wpływ na poprawne zakończenie i sfinalizowanie transakcji.

Artykuł 3. BŁĘDY TECHNICZNE
Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem systemu informatycznego Wynajmij24.pl inny niż wskazany w art. 2 powyżej. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Wynajmij24.pl.pl podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków

Artykuł 4. INFORMACJE
Informacje dotyczące przerw technicznych, wystąpienia awarii lub błędów technicznych umieszczane są na stronie wynajmij24.pl.


ZAŁĄCZNIKI DO OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Wynajmij24.pl

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 69
Telefon: 609 515 877 
e-mail: kontakt@wynajmij24.pl